บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นายมงคล ปินตาโมงค์

mongkol.p@cmu.ac.th
mongkol@reg.cmu.ac.th
0-5394-8933

นักจัดการงานทั่วไป

นางหยาดนที ปินตาโมงค์

yardnatee.pin@cmu.ac.th
yardna_t@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8950
งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน

pilaisri.sri@cmu.ac.th
pilaisri@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8935
งานรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางธนัษฎา เจริญรักษ์

thanutda.ja@cmu.ac.th
thanadda@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8936
งานทะเบียนปริญญาบัตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ อินทหมื่น

tassanee.in@cmu.ac.th
tassanee@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8934
งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนัชพร คำเขียว

thanutchaphon.k@cmu.ac.th
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8933
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
(CMU-ePro / CMU-eGrad)

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอิ่มบุญ ศักดาศรี

aimboon.s@cmu.ac.th
aimboon@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8933
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี